Productivity Paranoia

Covid-19 pandemia muutti työelämää kaikkialla maailmassa. Työntekijät siirtyivät monissa ammateissa kotikonttoreille ja useassa yrityksessä näin tehdään edelleen. Monissa yrityksissä on otettu käyttöön hybridimalli, joka edellyttää työntekijän saapuvan toimistolle parina päivänä viikossa.

Yrityksissä on nyt havahduttu etä- ja lähityöskentelyn hyviin ja vähemmän hyviin puoliin, ja tutkimustietoa aiheesta löytyy jo enenevässä määrin.

Etätyö on saanut työnantajat pohtimaan, miten työskentely kotoa käsin vaikuttaa työntekijöiden tuottavuuteen. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on saatu monenlaisia viitteitä:

  • etätyö vaikuttaa tuottavuuteen negatiivisesti taloudellisilla mittareilla mitattuna
  • etätyö on vaikuttanut työntekijöiden väliseen kommunikaatioon
  • työntekijät kokevat, että hyvinvointi on lisääntynyt

Pandemian aikaista työn tuottavuutta on vaikea mitata, ja eri tutkimuksissa on kokeiltu erilaisia ​​menetelmiä. Näitä ovat mm.

  1. talouslukuihin perustuva data
  2. työajan- ja tekemisen seurantaan liittyvä data: seurataan mitä työntekijät tekevät ja kuinka kauan he käyttävät aikaa siihen
  3. Kyselyt, joissa työntekijöiltä on kysytty ​​kuinka tuottavia he ajattelevat olevansa työssään

Talouslukuja tarkastelevat tutkimukset osoittavat, että Covid-19:llä on ollut huono vaikutus tuottavuuteen. Sen sijaan, kun tarkastellaan sitä, miten työntekijät suhtautuvat suoritukseensa ja mitä he tekevät, tulokset vaihtelevat riippuen työstä, missä he työskentelevät ja minkä ammattiryhmän edustajia he ovat. Työntekijöiden näkemys omasta tuottavuudestaan eriää työnantajien näkemyksestä.

Tuottavuusparanoia

Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella on monissa haastatteluissa puhunut Productivity Paranoian eli “tuottavuusparanoian” yleistymisestä työnantajien keskuudessa. Tuottavuusparanoialla hän viittaa työnantajiin, jotka käyttävät monitorointiohjelmia tarkkaillakseen työntekijöiden toimintaa työpäivän aikana. Nadella on todennut, että tällaisella teknologialla voi olla kielteinen vaikutus luottamukseen ja työntekijöiden sitoutumiseen. Teknologia-alan osaajilla on aiheesta samansuuntaiset ajatukset.

Tänä päivänä, IT-alalla erityisesti, puhutaan työntekijöiden markkinoista ja tällä tarkoitetaan sitä, että alan parhaat työntekijät kirjaimellisesti haetaan kotoa töihin. IT-alan ammattilaisilla on mistä valita ja kun he valintaa tekevät, tuskin he pääsääntöisesti haluavat olla numeroina Excel-taulukossa. Vaakakupissa painaa työn merkityksellisyys, mahdollisuus joustavaan työhön: työajan- ja paikan suhteen, kouluttautuminen ja oman osaamisen kehittäminen sekä mm. kattavat terveyspalvelut.

Ourolla työn tuottavuus työhyvinvoinnin tuloksena on aina ollut liiketoiminnan yksi kulmakivistä. Ourolla ajatellaan, että työn tuottavuus syntyy riittävästä työn tauotuksesta ja tarkoituksellisuudesta. Aivot tarvitsevat taukoja ja keho liikettä istumisen sijaan. Kun mieli on rauhallinen eikä kroppaakaan kivistä, tulosta syntyy taatusti paremmin kuin väsyneenä. Kun työntekijä voi hyvin, syntyy myös laadukkaampaa tulosta.

Kommunikaation puute tuottavuuden esteenä?

Microsoftilla vuoden 2020 aikana teetetyn tutkimuksen mukaan etätyön vaikutukset työntekijöiden kommunikaatioon ja tiedon välittymiseen olivat havaittavissa mm. siten, että vuorovaikutus muuttui staattisemmaksi ja siiloutuneemmaksi. Synkroninen (eli reaaliaikainen viestintä, joka tapahtuu esimerkiksi samassa tilassa tai videon välityksellä) väheni ja asynkroninen viestintä (eli ei-reaaliaikainen eli esim. sähköpostitse tai pikaviestimissä tapahtuva) viestintä lisääntyi. Tutkimuksen mukaan nämä tekijät yhdessä voivat vaikeuttaa uuden tiedon hankintaa ja jakamista työntekijöiden keskuudessa. Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että etätyön mukanaan tuomat muutokset työntekijöiden keskinäisessä viestinnässä voivat vaikuttaa tuottavuuteen ja pitkällä aikavälillä innovaatioihin.

Kolikolla on aina kaksi puolta. Mikään yritys ei menesty, jos se ei ole riittävän tuottava mutta toisaalta voiko yritys olla tuottava ilman hyvinvoivia työntekijöitä? Varmasti lyhyellä aikavälillä mitattuna voi olla. Pitkässä juoksussa uusien työntekijöiden palkkaaminen poislähteneiden, tyytymättömien tilalle, kaikkine rekrytointi- yms. kuluineen, saattaakin olla yllättävä menoerä ja tulla yritykselle kalliiksi. Se miten työntekijöiden välisen kommunikoinnin puute tai huono laatu näkyy tuottavuudessa tai innovaatioissa pitkässä juoksussa, jää nähtäväksi. Toisaalta meillä ihmisillä on taipumus adaptoitua muutosten edessä ja keksiä uusia keinoja käytettäväksi. Melko varmaa on, että ei ole olemassa yhtä mallia, joka sopii kaikille, vaan jokaisen yrityksen on löydettävä oma tapansa toimia huomioiden myös työntekijöiden yksilölliset mieltymykset. Kuten yllä oli todettu, tutkimusten tulokset riippuivat siitä mitä työtä vastaajat tekivät, missä he työskentelivät ja minkä alan edustajia he olivat.

Tätä kirjoitettaessa, maaliskuussa 2023, työnhakupalvelu Hiredin julkaisema tutkimus kertoo, että lähes 40 prosenttia ohjelmoijista haluaa tehdä vain etätöitä ja 21 prosenttia olisi valmiita irtisanoutumaan, jos heidät pakotettaisiin takaisin toimistolle. Moni kyselyyn vastanneista kertoi kieltäytyvänsä tarjotusta työstä, jos etätyö ei onnistu.

Lähteet:

https://www.bbc.com/news/business-62980639

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MBE-12-2020-0173/full/html

https://www.fiverr.com/news/return-to-office-survey

https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2021/07000/Work_From_Home_During_the_COVID_19_Outbreak__The.16.aspx

https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work-is-just-work

https://www.nature.com/articles/s41562-021-01196-4

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28731/w28731.pdf

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/us/2057a7b7-aea6-4c54-b850-82c1b9a98d7d?ref=ampparit:9420

https://ouro.fi/tuottavuuden-nakokulmia/

https://tech.co/news/tech-workers-quit-bosses-spy

https://www.worldbank.org/en/research/publication/global-productivity

Kirjoittaja on Ouron Human Relations & Social Media Specialist Mari Tarkiainen

 

Valikko